Predstavitev
Kje se nahajamo?
Kaj vam ponujamo?
Najem poslovnih prostorov
Nakup poslovnih prostorov
Zaposleni
Mreža TC
RITS JV Evropa

RITS
Razvojno, inovacijsko in tehnološko središče Savinjske regije d.o.o., Celje

Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Tel: 03 / 42 44 104
Fax: 03 / 42 44 182
E-pošta: info@rits.si
 

Mreža TC

Mreža tehnoloških centrov je mrežni sistem tehnološke infrastrukture in podpornih inštrumentov, ki združuje in povezuje inovativni in tehnološki kader in skupne razvojne projekte posameznih podjetij oziroma panog.

Mreža tehnoloških centrov na ta način podpira razvojne cilje obstoječih podjetij in ustvarja pogoje za nastanek novih podjetij preko konkretnih projektov.

Vzrok za nastanek programa je v nekonkurenčnosti slovenskega gospodarstva v primerjavi z globalnimi konkurenti za katerimi zaostajamo v dodani vrednosti.

Vabljeni v partnerstvo!

***

Mreža tehnoloških centrov je mreža posameznih tehnoloških centrov, ki so samostojni pravni subjekti.

Mreža tehnoloških centrov je osnova za aplikacijo novih tehnologij v gospodarstvo.

Ključen za mrežo tehnoloških centrov je večja rast tehnološke usposobljenosti v različnih perspektivnih panogah tako v Savinjski regiji, kot tudi v Sloveniji. Tehnološki centri so pomembni za prenos raziskav iz univerze v podjetja. Najpomembneje pa je, da je mreža tehnoloških centrov osnova za ustanovitev novih tehnoloških podjetij. Razvoj Mreže tehnoloških centrov nastaja skozi implementacijo strateških podjetniških razvojnih projektov.

Mreža tehnoloških centrov je pomembna zaradi sinergije med tehnološkimi centri, saj imajo tehnološki centri ne glede na panogo enak cilj – prenos raziskav v podjetja. Torej si lahko znotraj mreže drug drugemu pomagajo.

Omrežje tehnoloških centrov regije je postavljeno fleksibilno omrežje, ki bo povezovalo in integriralo posamezne že delujoče in nove tehnološke centre regije.

***

Regijski model razvoja mreže tehnoloških centrov temelji na konceptu:

- Tehnološki centri regije dajejo osnove za aplikacijo novih tehnologij v gospodarstvu in dvig tehnološke usposobljenosti obstoječih podjetji.

- Tehnološki centri regije predstavljajo osnovo za nastajanje novih tehnoloških podjetji in delovnih mest z visoko dodano vrednostjo.

-Tehnološki centri so samostojni pravni subjekti povezani v omrežje tehnoloških centrov regije in usmerjeni na ključne perspektivne panoge regije (Slovenije)

- Razvoj tehnoloških centrov poteka skozi implementacijo strateških podjetniških razvojnih projektov

Tehnološki centri so eden izmed subjektov podpornega okolja, ki bo lahko podpora:

-regijskim grozdom, tehnološkim mrežam ter tehnološkim platformam,

-regijskemu gospodarstvu v naporih njegovega tehnološkega prestrukturiranja.

***

  Tehnološko inovacijski center LENS 

TIC LENS

Nastanek tehnološki inovacijskega centra laserskih tehnologij LENS

 

Začetki same zamisli o laserski tehnologiji in s tem določenega formiranja centra za laserske tehnologije segajo v leto 2003. Zaradi dejstva, da gre pri orodjarnah za mala in srednja podjetja in da takšen razvoj zahteva veliko denarja, pa predstavlja to mnogokrat tudi velik problem. Nesmiselno je, da se posamezna orodjarna samostojno podaja v projekte razvoja in osvajanja povsem novih tehnologij, ki zahtevajo veliko različnih strokovnjakov in vlaganj. Eden izmed takšnih primerov je področje raziskav in razvoja novih aplikacij uporabe laserske tehnologije. Nedvomno postaja laserska tehnologija ena izmed generičnih proizvodnih tehnologij enaindvajsetega stoletja. Zaradi slednjega je tudi zanimiva za orodjarska podjetja. To je tudi eden izmed glavnih razlogov za začetek projekta LENS (Laser Engineering Net Shaping), katerega namen je razviti nove aplikacije omenjene laserske tehnologije in s tem povezanih storitev. 

 

Javni razpis za pridobivanje sredstev za neposredne spodbude razvojno-investicijske projekte v letih 2006 in 2007, in sicer ukrepa 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, ki se črpa iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki ga je razpisovalo Ministrstvo za gospodarstvo, je bila priložnost za prvi korak realizacije tehnološko inovacijskega centra LENS.  Z evropskimi sredstvi je tako tehnološki center lahko začel delovati veliko hitreje, saj so za zagon takšnega visoko tehnološkega centra potrebna visoka finančna sredstva.

 

Partnerji

 

V sklopu projekta Tehnološko inovacijski center TIC LENS je nastalo partnerstvo – EMO-orodjarne d.o.o. in Valji Štore d.o.o. kot strokovnjake za razvoj aplikacij LENS tehnologije, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije kot raziskovalna podpora, medtem ko je prijavitelj RITS d.o.o. partner v smislu vzpostavljanja samega tehnološkega centra.

 

EMO-orodjarna d.o.o., Valji Štore d.o.o.,  Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerza v Mariboru in Inštitut za kovinske materiale in tehnologije so že v mreži Slovenskega orodjarskega grozda.

 

RITS d.o.o. pa je začel z uresničevanjem svoje strategije o Mreži tehnoloških centrov Savinjske regije, katera je del nacionalno pomembnega projekta Tehnopolis+.

 

Potencialne partnerje bo TIC LENS d.o.o. znotraj Slovenije iskal torej v Slovenskem orodjarskem grozdu in v Mreži tehnoloških centrov.

 

Zunaj Slovenije oziroma za razvoj tehnologije LENS pa ima Slovenski orodjarski grozd, natančneje udeležena partnerja v projektu Tehnološko inovacijskega centra TIC LENS, EMO-orodjarna d.o.o. in Valji Štore d.o.o. , dolgoletnega partnerja OPTOMEC.

 

Ciljni trgi

 

Proizvajalci proizvodov za prvo vgradnjo (OEM), ki so istočasno tudi kupci orodjarjev in izdelovalcev specialnih strojev, ki bodo svojo pozornost usmerjali predvsem v vrednost, ki jo zagotavljajo posamezni dobavitelji in aplikacije v procesu realizacije posameznega modula ali gradnega področja, izdelave končnega proizvoda – avtomobila, zato je za optimiranje zahtev in potreb kupca pomembno razviti in uvesti nove inovativne tehnološke rešitev ki bodo dvigovale vrednost za kupca, razvijale in uvajale inovativne poslovno-organizacijske modele poslovanja, sledile trendu investiranja v razvojno-proizvodno opremo in kadre (70% rast na letni osnovi) ter izkoristile regionalne razvojno-proizvodne in globalne cenene potenciale.,

Trg dobaviteljev v avtomobilski industriji se bo zaradi povečanja števila vrst avtomobilov, povečanega obsega poslovanja in trenda rasti deleža »outsourcinga« OEM do leta 2015 povečal za približno 70 %.  Ocenjuje se, da bo Evropa osrednja in vodilna regija te rasti, sledila ji bo Kitajska in drugi, zato je moramo tudi naš ciljni trg zadovoljiti z ustrezno dobavo za končno vgradnjo.

 

Moramo poznati tudi svojo konkurenco

 

Konkurenco predstavljajo drugi dobavitelji evropskim proizvajalcem proizvodov za prvo vgradnjo (OEM), in sicer v avtomobilski, vojaški, vesoljski, letalski, elektro in drugi industriji (npr. medicini - izdelava najzahtevnejših protetičnih izdelkov).

Trg dobaviteljev se bo zaradi povečanja števila vrst avtomobilov, povečanega obsega poslovanja in trenda rasti deleža »outsourcinga« proizvajalcev proizvodov za prvo vgradnjo do leta 2015 povečal za približno 70 %, zato je tudi za nas priložnost, da ocenimo na kakšen način priti v ta krog dobaviteljev, ki bo učinkovit pri dobavljanju in s katerim bodo kupci zadovoljni.

 

Dobavitelji avtomobilske industrije postajajo vedno bolj nepogrešljivi aktivni partnerji pri realizaciji strategij razvoja različnih tipov in modelov avtomobilov ter sokreatorji pri uresničevanju načrtovanih zaslužkov ter dobička OEM. Osrednja zahteva OEM in povezanih podjetij, ki predstavljajo naročnike in potencialne razvojne partnerje skupin podjetij - podmrež TCS, je uresničevanje vrednosti za kupca.

 

Za partnerja konzorcija »TIC LENS« predstavlja LENS tehnologija izziv razvijanje in izdelava visoko-tehnološko zahtevnih orodij, naprav in specialnih namenskih strojev. Izkoristiti moramo priložnost povečanja deleža dobaviteljev OEM (od 65% - 2002 do 77% - 2025), z razvijanjem in uvajanjem novih inovativnih tehnoloških rešitev dvigovati vrednost za kupca, razvijati in uvajati inovativne poslovno-organizacijske modele poslovanja, s ciljem optimiranja zahtev in potreb kupca, slediti trendu investiranja v razvojno-proizvodno opremo in kadre (70% rast na letni osnovi), izkoristiti regionalne razvojno-proizvodne in globalne cenene potenciale ter jih vključiti v sistem regionalne dobaviteljske verige.

 

Kakšne so konkurenčne prednosti LENS tehnologije?

 

Konkurenčno prednost pred drugimi dobavitelji lahko ustvarimo z LENS tehnologijo, ki bi z razvijanjem in uvajanjem novih inovativnih tehnoloških rešitev dvigovala vrednost za kupca, razvijala in uvajala inovativne poslovno-organizacijske modele poslovanja, s ciljem optimiranja zahtev in potreb kupca – informacijsko komunikacijske tehnologije, s tem bomo sledili trendu investiranja v razvojno-proizvodno opremo.

 

LENS tehnologija ustvarja konkurenčno prednost na najzahtevnejših svetovnih trgih. Je nova tehnologija z visokim trendom rasti v najrazvitejših državah, ki omogoča celo vrsto tehnoloških operacij, ki jih konvencionalni stroji ne zmorejo, zahteva bistveno manj infrastrukture, zato so orodja lahko cenejša, hitreje izdelana (kar bo zaradi časovnega pritiska dobaviteljev avtomobilske industrije najpomembneje), zaradi novih tehnoloških postopkov pa imajo tudi daljšo življenjsko dobo.

 

Danes je kader ključnega pomena!

 

S projektom Tehnološko inovacijski center TIC LENS bo nastalo za potrebe LENS tehnologije do konca leta 2007 10 delovnih mest, do leta 2008 pa kar 20 novih visoko zahtevanih delovnih mest. Ta visoko usposobljena delovna mesta pomenijo vsaj VII. stopnjo formalne izobrazbe. Po organigramu podjetja TIC LENS d.o.o. naj bi podjetje imelo naslednje veje: Bazične raziskave in razvoj laserske tehnologije, Aplikativne raziskave in razvoj novih aplikacij, Uporabniki – obstoječa podjetja v širši regiji, Nove dejavnosti in Spin-Off podjetja.

LENS tehnologija bo nudila preko visoko usposobljenega kadra (doktorski projekti, projekt mladi raziskovalci, projekti EU) prenos zmogljivosti in uporabnosti laserske tehnologije v prakso različnih področij dela.

 

Osnovni cilj podjetja

 

Osnovni cilj projekta »TIC LENS« je zagon LENS tehnologije, s katero bomo imeli konkurenčno prednost pred drugimi dobavitelji proizvajalcem proizvodov za prvo vgradnjo in s tem postati ena najučinkovitejših dobaviteljskih verig za proizvajalce.

 

S tehnologijo LENS uresničevati aplikativni razvoj novih inovativnih proizvodov in storitev za potrebe več gospodarskih dejavnosti. Z neprestanimi inovativnimi tehnološkimi rešitvami moramo  dvigovati vrednost za kupca (proizvajalce), neprestano razvijati in uvajati inovativne poslovno-organizacijske modele poslovanja in slediti trendu investiranja v razvojno-proizvodno opremo.

 

Tehnološko inovacijski center LENS bo kot del mreže tehnoloških centrov v Tehnološkem centru TEHNOPOLIS-a omogočal prenos zmogljivosti in uporabnosti laserske tehnologije v prakso različnih področij dela.

  

 

© 2011, RITS d.o.o.